В Община Перник е постъпило инвестиционно предложение на „ИНТЕР ГРУП“ ЕООД за „Площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, дейности по третиране на отпадъци в имот с идентификатор 55871.515.11 по КККР, находящ се в гр. Перник, кв.“Изток“, ул. „Юрий Гагарин“ №1“.
Уведомлението за инвестиционното предложение, заедно с разработена информация са на разположение на перничани на интернет страницата на Община Перник. В срок до 5-и април 2020 г. се приемат писмени възражения, мнения и становища по реализирането на горецитираното инвестиционно намерение.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here