Председателят на АС - Кюстендил, съдия Иван Демиревски
Съдът се утвърди като авторитетен орган на съдебната власт, осъществявайки правораздавателната си функция през целия, вече 13-годишен период на дейност, каза председателят Иван Демиревски

 

В Административен съд – Кюстендил се проведе годишно отчетно събрание, на което бе представен Доклад за дейността на съда за 2019 г. На събитието присъстваха магистрати от Върховния административен съд – г-н Марио Димитров – Председател на ІІІ-то отделение на ВАС, г-жа Бисерка Цонева – Председател на VІІІ-мо отделение на ВАС, г-н Любомир Гайдов – Председател на VІ-то отделение на ВАС, административни ръководители и представители на органите на съдебната власт в съдебния район, съдебни служители и представители на информационни медии.
Председателят на Административен съд – Кюстендил – съдия Иван Демиревски отчете в Доклада за дейността на съда през 2019 г., че се налага изводът за увеличаване, както на общия брой образувани дела, така и на общия брой разгледани дела спрямо предходните години.
През 2019 г. в Административен съд – Кюстендил са образувани общо 1018 дела, от които административните дела са 624 броя, а касационните дела – са 394 броя. Общият брой на разгледаните първоинстанционни и касационни производства е 1260, като 1058 бр. дела или 84% са приключили със съдебен акт.
През този отчетен период е налице увеличение броя на първоинстанцонните дела, най-вече при исковите производства, както и тези по ЗИНЗС, включително и обжалване действия и бездействия на административните органи и орган по изпълнение на наказанията. Запазва се тенденцията за увеличаване броя на делата по жалби срещу подзаконови нормативни актове. Във връзка с направените изменения в АПК се наблюдава и двойно нарастване на образуваните дела по ДОПК.
Отчете се увеличаване броя на административните дела, образувани по Изборния кодекс във връзка с проведените през 2019 г. местни избори.
През отчетния период съдебните актове по всички решени по същество дела са изготвени в едномесечния срок по чл.172, ал1 АПК.
Действителната натовареност на всеки от съдиите е по 21,36 дела средно месечно спрямо делата за разглеждане и по 17,93 дела средно месечно спрямо свършените дела, което нарежда Административен съд – Кюстендил сред първите по натовареност административни съдилища в страната.
По отношение качеството на постановените съдебни актове, през отчетния период се отчете повишаване на процента потвърдени от касационната инстанция съдебни актове по същество, спрямо 2018 г. Като отличен атестат за високото качество на постановените съдебни актове от съдиите е големият брой необжалвани съдебни актове през периода. Общите изводи, които се основават на изложените данни относно резултатите от касационното обжалване, са за много добро качество на съдебните актове. Съдиите са извършвали проверка за законосъобразност по критериите по чл.146 от АПК и въз основа на събраните доказателства, в резултата на която постановените съдебни решения в преобладаваща си част са преценени като обосновани и правилни.

Председателят на ІІІ-то отделение на ВАС г-н Марио Димитров поздрави съдиите и съдебните служители за постигнатите резултати, отбелязвайки че административното правораздаване се е утвърдило през годините като водещо по бързина, качество и срочност.
Поздрав към съдиите и съдебните служители за постигнатите високи резултати отправиха г-жа Бисерка Цанева и г-н Любомир Гайдов, както и г-жа Пенка Братанова – зам. председател на Окръжен съд – Кюстендил; г-жа Мая Миленкова – председател на Районен съд – Кюстендил; г-жа Камелия Стефанова – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Кюстендил; г-жа Албена Разсолкова – зам. –районен прокурор на Районна прокуратура – Кюстендил.
В заключение председателят на Административен съд – Кюстендил подчерта, че съдът се е утвърдил като авторитетен орган на съдебната власт, а осъществявайки правораздавателната си функция през целия, вече 13-годишен период на дейност, се явява и значим фактор за осигуряване на правовия ред и законността в работата на администрацията, както и за защита на гражданските права.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here