Атанас Стоянов и Кирил Котев

Новият документ забранява строителството, заради скандала, завихрен от РЗС, кметът Стоянов обяви, че изтегля документа

Триото Парапунов, Пухи и Пирата въоръжени с разрешителни за строеж от времето на Андон Тотев чакат от засада решението

Изтеглям Подробния устройствен план за парк „Св. Врач”, който е предвиден да се гласува утре на ОбС Сандански. Документът регламентира забраната да строителство и разширяването на зелените площи и го бях включил в Дневния ред на заседанието. Изведнъж, не зная какво стана, Яне Янев се обяви против по един доста агресивен начин. Аз искам справедливо решение и консенсус. 10 дни имах ангажименти извън общината, бях командировка в чужбина, а в момента съм на заседание на Националното сдружение на общината. Няма проблем да отложим гласуването на документа и всички детайлно да огледаме всяка педя земя.” Това съобщи градоначалникът Атанас Стоянов по повод броженията в Сандански около документа за парка. Председателят на ОбС Николай Шаламандов съобщи, че днес има избран нов гл. архитект на общината в лицето на Стефан Антонов. Редно е този ПУП да бъде огледан и изработен от спечелилия конкурса, а не от временно изпълняващия длъжността Любомир Парапунов. Кметът Атанас Стоянов ми се обади от заседанието на Сдружението на общините и ми съобщи, че за сесията ще се върне в Сандански и ще изтегли докладната. Този ПУП категорично забранява строителството в парка, но то е налице. Не може без строителство, целият парк е с поливна система. Как да копаем? В тези зони има вече построени две сгради над стадиона. Има преотредени земи, възстановени земи, има спечелени дела. Как да се прокара канализация до новите сгради? Има много неясноти, всеки въпрос трябва да получи своя правдив отговор, не става така. Всички искаме да няма строителство, но не може без строителство, то е налице и в момента.”, каза Шаламандов. Източници на „4Власт” от общината съобщиха, че бизнесменът Валентин Парапунов от Петрич, който има имоти в парка, е завел три дела и всички са спечелени от общината. Те са срещу заповед на бившия кмет Кирил Котев да не строи в парка.

Младен Тимчев и Андон Тотев

„В момента с декларацията си РЗС изпълняват именно поръчка на Вальо Парапунов. С оттеглянето на тази точка ще остане старият ПУП на парка, гласуван от времето на Андон Тотев. Имотът на Парапунов е точно над зоната за скокове във вода. Той има разрешително за строеж, издадено от екскмета Андон Тотев. Имоти имат и бизнесмени с псевдоними Пухи и Пирата. Ако утре ПУП- ът не се гласува, Парапунов ще си построи хотел в сърцето на парка, а кметът Атанас Стоянов ще може спокойно да каже, че отговорността е на стария кмет Андон Тотев. Партия РЗС отдавна трябваше да бъде заличена, а нейните активисти разобличени. Уви, никой не посмя да се опълчи на актиистите на РЗС. Много се надяваме съветниците да не разрешат на кмета да си изтегли докладната.”, пишат на редакционните имейли жители на община Сандански, представили се като Георги Андонов, Васил Иванов и др.

Лидерът на ПП ГЕРБ в Сандански Стоян Стоев и общинска съветничка от групата.

Лидерът на ГЕРБ Стоян Стоев е категоричен: „Партият ГЕРБ и нейните съветници в община Сандански категорично сме за забраната на строителство и ще подкрепим ПУП-а. Утре след сесията ще направим официално изявление за всичко случващо.” Позицията си повод възникналите разногласия изпратиха и проф. д-р, арх. Атанас Ковачев, ръководител на проектантския колектив изработил проекта на плана, арх. Игор Янкулов- ръководител на екипа, изготвил техническото задание за изработване на плана.

Яне Янев

„По повод публикации в Интернет, отразяващи изявления на г-н Яне Янев и РЗС относно внесено предложение за одобряване на ПУП-ПРЗ на парк „Свети Врач“, гр. Сандански заявяваме следното: Неверни, манипулативни, правно неиздържани и несериозни са твърденията, че „кметът Атанас Стоянов внася докладна записка за приемане на ПУП за парка с право на строеж, с прибавяне на зони и пренареждане. С не знам още какви процедури, за да се даде право на строеж“ и че под т. 2 от дневния ред на заседанието на Общински съвет Сандански, насрочено за 27.02.2020 г. е внесено „предложение за отдаване на терен“. В т. 2 от дневния ред за насроченото за 27.02.2020 г. заседание на Общински съвет Сандански е включено Предложение с вх. № 168/ 17.02.2020 г. на Атанас Стоянов – кмет на община Сандански за одобряване на окончателен проект на подробен устройствен план на парк „Свети Врач“, гр. Сандански. Изрично заявяваме пред гражданите на община Сандански и техните представители в Общински съвет – Сандански, че с внесения проект за подробен устройствен план на парка не се предвижда никакво застрояване на парка, нито предоставяне на „право на строеж“, „пренареждане“, „прибавяне на зони“ или „отдаване на терен“, част от парк „Свети Врач“. Внесеният проект за ПУП-ПРЗ е резултат на няколкогодишна последователна работа на Общинската администрация с участието и под контрола на Общинския съвет, и с помощта на външни експерти. Целта на проекта е съхраняване на целостта и по-нататъшно развитие на парковата среда. Първите стъпки по реалната защита на парка са започнати през 1991 г., когато с решение по Протокол № 3 от 09.08.1991 г. на Архитектурната комисия при експертния съвет на Националния институт за паметници на културата (НИПК) е декларирано като паметник на градинското и парково изкуство историческото ядро на градския парк „Свети Врач“, а контактната му зона е определена като защитена паркова територия. С Протокол от 04.12.1992 г. на същия експертен съвет са определени границите на защита валидни и към настоящия момент. Охранната зона на историческото ядро пази тази част от парковата територия от посегателства и интервенции, неприсъщи за парковата територия, чрез режимите за опазване (Приложение към протокола от 04.12.1992 г.), но останалата част от нея, заедно с прилежащите обекти не са защитени с режими. През годините, в териториите непосредствено граничещи с парка са одобрявани частични планове за отделни имоти, частна собственост, с предвиждания за жилищно, обществено и курортно строителство, в това число и планове, предвиждащи застрояване в реализираните територии на парка. Паркът притежава уникална ладшафтна и паркоустройствена характеристика и с цел защита на обществените интереси, опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка и недопускане на неговото застрояване е изработен подробният устройствен план, чието одобряване е предложено. Изработването на плана е възложено на кмета на община Сандански с Решение № 201/ 26.05.2016 г. на Общински съвет Сандански. Внесеният за одобряване окончателен проект за ПУП-ПРЗ е изработен въз основа на задание от 08.2016 г., в което е описана необходимостта от изработване на ПУП-ПРЗ на парк „Св. Врач“, гр. Сандански, като изрично е посочено, че се цели опазване на целостта на исторически формираната и пространствено обособена територия на парка, прецизиране на границите на историческото ядро и охранните му зони, предвиждането на мерки за неговата защита, включително обявяването му за културна ценност на градинското и парковото изкуство по ЗКН, както и да се предвидят мерки за разширяване на територията на парка. В заданието са описани детайлно рамките, които следва да спазва проектантът. Като мярка за запазване целостта на озеленената територия за времето на изработване на плана, но не повече от две години, със Заповед на кмета на община Сандански № УТИ-121/ 22.12.2016 г. е наложена строителна забрана за територията на парка. Заповедта е посрещната с обществена подкрепа, но е и обжалвана от лица, чиито интереси са засегнати от нея, като е потвърдена с решение на Върховния административен съд и се спазва и до днес. Към днешна дата единствената възможност да бъдат постигнати целите за запазване, подобряване и разширяване на парковата среда е приемането на решение за одобряване на изработения проект за ПУП-ПРЗ. Същият не предвижда застрояване на части от парка, тъкмо напротив – в съответствие с обществения интерес предвижда отчуждаването на частни имоти в обхвата на проекта за ПУП, които в случай, че същият не бъде одобрен биха били застроени. С проекта се предвижда цялата територия на парка да бъде обединена в един урегулиран поземлен имот – „за парк“ с площ повече от 250 дка, като в него влиза и частта от река Санданска Бистрица с площ от още 57 дка. Зонирането на територията е съобразено с определените с решението на НИПК историческа част и охранната й зона, като останалата територия на парка се обявява за такава с превантивна устройствена защита. Като самостоятелни урегулирани поземлени имоти (парцели) на изток от река Санданска Бистрица и западно от околовръстния път се запазват терените на районната болница, плувния интернат, центъра за спешна медицинска помощ, Интерхотел „Сандански“, плувния комплекс и съществуващия ресторант с бунгалата на „Сън сити“. На западния бряг на реката като самостоятелни урегулирани поземлени имоти (парцели) са запазени разположените по югозападната граница на парка в кв. 40, в които през годините са реализирани различни инвестиционни намерения.”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here