Зам.- кметът Любка Димитрова и кметът Пламен Алексиев.

ВКС върна в Апелатиевния специализиран съд делото срещу кмета на община Радомир Пламен Алексиев и зам.- кмета Любка Димитров за разходване на целеви средства не по предназначение, след серия публикации на 4ВЛАСТ. ВКС откри пропуски и отмени решението на спецсъда, с което кметското дуо беше оправдано през октомври миналата година. Казусът касае това, че на 10 декември 2015 г. Алексиев се е разпоредил с бюджетни средства в размер на 39 835.11 лева в нарушение на Закона за публичните финанси. Парите са били целева субсидия за капиталови разходи. Те обаче отиват за ремонт на общински улици в Радомир, вместо да бъдат ремонтирани пътищата до хижа „Орлите“ и до подстанция „Червена могила“ от 5,3 км.

Любка Димитрова е обвинена в това, че на 22 октомври 2015 г. като изпълняващ длъжността кмет на града, съставила протокол за установяване завършването и за плащането на строителни работи. В него тя удостоверила неверни обстоятелства, че са извършени строителни работи на пътя към хижа „Орлите“ и подстанция „Червена могила“ на стойност 20 900 лв. По трасето всъщност били извършени ремонти за 1064,89 лв.

Решението на ВКС не подлежи на обжалване и друг състав на Апелативния специализиран съд трябва отново да разгледа повторно казуса. В протеста на прокурора срещу решението на спецсъда се сочи, че обясненията на подсъдимите Пламен Алексиев и Любка Димитрова и показанията на свидетели, намиращи се в служебна зависимост от тях, били безкритично възприети. Защитникът на Алексиев пледира, че не кметът на община Радомир е взел решение как да се разплатят средствата, тъй като от 14.09.2015 г. до 10.11.2015 г. не е изпълнявал правомощията на кмет. По това време той е бил в отпуск и не е подписал нито един от документите по тяхното възлагане и приемане. Защитата оспорва и твърдението за вредни последици от неимуществен характер, тъй като не е накърнено ничие доверие към органите на държавната и местна власт. Според защитата извършените ремонти на улици в града удовлетворяват обществените интереси.

ВКС не приема твърдението, че нецелево изразходваните средства са реализирани в същата сфера на благоустройство неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в града, „желани и адмирирани от широк кръг граждани”, а размерът от 38 455 лева е незначителен и не е довел до сериозно засягане на функционирането на финансовата система чрез накърняване на нейния авторитет и разколебаване на доверието на гражданите в нея.

„Разумно е да се приеме, че всяко подобрение на инфраструктура би било адмирирано, но от значение е да се установи дали извършването му в нарушение на бюджета на общината не е засегнало доверието към функционирането на местната власт. Въззивният съдебен състав е маркирал тези доказателства с израза, че Общинският съвет „ не е бил заблуден, тъй като извършените ремонти са били възприети от жителите на общината в т.ч. и от членовете на същия съвет”. От това единствено изречение не става ясно защо съдът е счел, че общинските съветници и жителите на общината са узнали по какъв начин е финансиран ремонтът на посочените улици т.е, че това е станало за сметка на средства с друго целево предназначение .

От мотивите на въззивното решение може да се предположи, че така разтълкуваната пасивна позиция на общинските съветници е израз на подкрепа за обществената целесъобразност на инкриминираната дейност. Направено е важно фактическо заключение и съдът е следвало да изложи убедителни аргументи, изключващи съмнения за превратно възприемане на данните в посочената докладна записка и приложението към нея.“, пише в решението на съда.

От документите по делото става ясно, че кметът е назначил комисия, която да извърши преценка за необходимостта от извършване на ремонт на пътищата. Част от комисията са били зам.- кмет на общината и главният инженер. Комисията преценила, че пътищата Радомир – хижа „Орлите” и Радомир-подстанция „Червена могила” не се нуждаят от ремонт, с изключение на частичен такъв за единия обект, поради което, с два отделени протокола – от 1.10.2015 г. и от 19.11. 2015 г., решила предвидените за тях целеви средства да бъдат изразходвани за улици в Радомир, за което уведомили кмета Алексиев.

„Обстоятелството дали подсъдимият е действал съобразно становището на общинската администрация, е от изключително значение за определяне на степента на обществена опасност както на деянието, така и на дееца. Ето защо съдът е бил длъжен прецизно да се изследва легитимността на цитираните протоколи, за да може да прецени тяхната обвързваща или мотивираща значимост.  Налице са предпоставките въззивното решение да бъде отменено изцяло, тъй като засягат и оправдаването на подсъдимата Любка Димитрова. Това се налага поради правилно съзряната от въззивния съд на свързаността между извършеното от нея невярно документиране на извършени строително-монтажни работи и последвалото разплащане за същия обект, предмет на обвинение срещу подсъдимия Алексиев.

Настоящият състав намира, че значителността на обществена опасност на инкриминираното деяние подлежи на повторно осмисляне от въззивния състав в контекста на последвалото неправомерно разпореждане със средства с целево предназначение, което без съставения от Димитрова протокол, не би могло да бъде осъществено..“, решава ВКС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here