Днес се проведе публичното обсъждане на проекта на бюджет за 2020 година на община Костенец. Присъстваха г-н Йордан Ангелов, кмет на община Костенец, г-жа Тинка Проданова, заместник-кмет на Общината, г-н Иван Банчев, председател на Общински съвет-Костенец, г-н Тодор Стойнов, заместник-председател на Общинския съвет, г-н Георги Янакиев, секретар на община Костенец, г-н Николай Хаджиниколов, главен счетоводител на Общината и директор на дирекция „ФСД”, г-жа Емилия Касова, финансов експерт, кметове и кметски наместници, директори на училища и детски градини, общински съветници, служители на Общинска администрация-Костенец и граждани.
Г-жа Емилия Касова, финансов експерт представи бюджетната рамка на проекта за бюджет на Общината за 2020 година, който е в размер на 11 485 882 лв. Проектът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС №381 за изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2020 година, Закон за публичните финанси и Закон за местните данъци и такси.
Приходната част на бюджета на община Костенец е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията. По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничени финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от държавата дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционната програма обекти.
Проектът на бюджет на община Костенец за 2020 година е насочен към финализиране на важни проекти, финансирани от държавния бюджет и/или привлечени средства от Европейския съюз и други международни и национални програми, което е индикатор за създаване на условия за повишаване стандарта на живот с привлекателна жизнена среда при съвременни условия на живот в интерес на местната общност при балансиран бюджет в условия на добро финансово управление.
Предвиденият проект на бюджета е в общ размер на 11 485 882лв. ( с разпределен преходен остатък ), както следва:
• Държавно финансиране – 6 495 342лв.
• Общинско финансиране – 4 720 899лв.
• Дофинансиране – 269 641лв.
Управлението и изпълнението на проекта на бюджета за 2020 година на община Костенец ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.
Финансовият експерт, г-жа Емилия Касова предостави думата на присъстващите в препълнената зала за мнения и въпроси относно проекта на бюджет на община Костенец за 2020 година. Отправени бяха въпроси относно: планираните разходи за местни дейности, такса смет, минералната вода, преобразуването на ОП”ОГЗГФ” в търговско дружество, „Еледжик-стил”ЕАД (в ликвидация), размерът на общинския дълг, преговорите с кредитори и др. На всички поставени въпроси бяха предоставени отговори от компетентните лица.
След проведеното публично обсъждане на бюджета за 2020 година, предстои той да бъде внесен за разглеждане на следващото редовно заседание на Общински съвет-Костенец.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here