Апостол Апостолов

Общинският съвет в Симитли даде съгласие кметът Апостол Апостолов- Поли в качеството на ипотекарен длъжник да подпише анекс за удължаване на срока на погасяване на кредита, предоставен на Народно читалище „Свети Климент Охридски – 1922г.“ от Инвестбанк АД в размер на 191 318,40 BGN. Договор за стандартен кредит „Инвест капитал“ е от 16.04.2019г. до 28.02.2020г. или друг срок, уговорен с кредитиращата банка.

Учредената договорна ипотека от Община Симитли в полза на Инвестбанк АД, за обезпечаване на кредита съгласно Нотариален акт № 82, том I, рег. № 1619, дело № 70 от 2019г. по описа на нотариус ЯНА ТОЗЕВА – нотариус с район на действие Районен съд – град Благоевград, с рег. № 548 в регистъра на Нотариалната камара, вписана с вх. Рег. No 1662 от 22.04.2019г., акт №122, том I, дело №769/19г. АВ Благоевград върху недвижими имоти, собственост на Община Симитли да продължи да обезпечава кредита и за новия срок на погасяване съгласно т. 1 или както бъде разрешено от кредитиращата банка.

През удължения срок, кредитът ще се ползва съобразно договореното в Договор за стандартен кредит „Инвест капитал“ № ДБ-8049-232/16.04.2019г. и анексите към него: лихвен процент по редовна главница: 3М EURIBOR + надбавка, не по-малко от 4,80%, лихвен процент по просрочена главница: плюс 10 пункта на договореното за редовен дълг и при всички други условия.

Задължава кмета на община Симитли да извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922″ – гр. Симитли, е подписало с Държавен фонд „Земеделие“, Договор № 01/07/2/0/00478/27.09.2017г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 от мярка 7 на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г., за изпълнение на проект: „Доставка на оборудване, обзавеждани и сценични костюми за Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922″, гр. Симитли“.

Към настоящия момент проектът е изпълнен. Читалището е подало заявка за окончателно плащане до Държавен фонд „Земеделие“ за възстановяване на реално направените разходи. Тъй като Народно читалище „Св. Климент Охридски – 1922″ – гр. Симитли не разполага със собствени средства, а Фондът може да не възстанови средствата за изпълнение на проекта в срок до 31.12.2019г., Читалището иска удължаване на срока на издължаване на кредита, отпуснат от Инвестбанк АД, в размер на 191 318,40 BGN с 2 месеца с цел недопускане на просрочие по предoставения кредит.

Следва да се има предвид, че сградата, в която се осъществява инвестицията /сградата на читалището/, е общинска собственост, тоест и в интерес на общината е този проект да се реализира успешно.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here