Кметовете на трите общини при подписването на договора за новото депо.

Никой не иска да стопанисва новото депо на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово за 743 824.29 лв. без ДДС. Затова община Гоце Делчев покани благоевградската фирма „Екогруптранс-2” ООД на Ламбрьо Донков. Предстои от фирмата да обявят дали ще приемат поканата.
Поръчката е за оператор, който да стопанисва новото депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Предметът касае стопанисване и експлоатиране на депото за неопасни отпадъци в местността Мокра поляна, землището на с. Добротино.
Според разписаните изисквания фирмата трябва да имат на разположени всички ресурси за дейността- човешки, материални и технически. Операторът ще извършва прием на отпадъците, което включва регистрация на камиона, превозващ отпадъците и на страната генерираща отпадъците, претегляне и регистриране на отпадъците, контрол на документите за доставка, пряк визуален контрол на отпадъците за съответствие по вид и състав на отпадъците с отразеното в придружаващата ги документация;
Също така и транспортиране на отпадъците на депото до клетката за депониране по вътрешния експлоатационния път, разтоварване, уплътнявяне, ежедневно и междинно покритие, запръстяване и др. дейности, касаещи опазването на околната среда.
Общото прогнозно количество отпадък за периода на изпълнение на договора е 43 754,37 т. Ангажиментът е за 36 месеца.
Както съобщихме, софийско обединение с поетичното име ДЗЗД „За по- чист Пирин 2018-2020” ще изгради инсталацията за предварително третиране на битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци, която ще обслужва общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово. Стойността на договора е 5 953 576 лв. без ДДС при прогнозна стойност на поръчката от 5 939 628.85 лв. без ДДС и обхваща инженеринг-проектиране, строителство и авторски надзор.
Част от поръчката са изготвяне на идеен и работен проект, изпълнение на строително-монтажни работи и доставка на специализирано оборудване и съоръжения и обучение на персонала, упражняване на авторски надзор в строително монтажните работи за изграждането на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоотпадъци.
Съоръженията ще обслужват 53 500 жители от трите общини. По проекта ще се изгради инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци с капацитет 12 300 тона годишно и компостираща инсталация с капацитет 2100 тона годишно.

Фирма „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД пък ще се заеме с оценка на съответствието на инвестиционния проект и упражняването на строителния надзор по време на строителството. Стойността на договора по това перо е на стойност 105 850 лв. без ДДС.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here