Дупничанин: Инкасо автомобил спря пред лицето ми на пешеходна зона в центъра, охраната ми каза: Не виждаш ли каква е колата

Шефът на КАТ Р. Боюклийски: Инкасо автомобилите не са със специален режим на движение

 

Инкасо автомобил за малко да забърше дупничанин в центъра на града. Читател на в. „Вяра” подаде сигнал, че докато чакал пред банка при площад „Свобода”, инкасо автомобил влиза в пешеходна зона в посока от Спортната зала и спира точно до него. „Колата нагази по плочките, разходи се между пешеходците и спря пред мен. Между мен и автомобила имаше разстояние от 4 пръста. Попитах охраната какво е това движение от този автомобил по центъра на града, а те ми отговориха: „Не виждаш ли каква е колата”. Възмутително е, че дори в пешеходна зона могат да те пометат и някои шофьори изобщо не се съобразяват със ситуацията около тях. „Вяра” потърси за коментар шефа на КАТ Радослав Боюклийски, който заяви, че инкасо автомобилите не са със специален режим на движение и в зависимост от ситуацията подлежат на актове.

Ето и официалната наредба:

НАРЕДБА № I-141 ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2002 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ПОЛЗВА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ НА ДВИЖЕНИЕ ОТ МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.94 от 4 октомври 2002г., изм. ДВ. бр.80 от 3 октомври 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 21 април 2009г., изм. ДВ. бр.77 от 6 октомври 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът, при които се ползва специален режим на движение на моторните превозни средства.

Чл. 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г., изм. – ДВ, бр. 77 от 2015 г., в сила от 06.10.2015 г.) Специален режим на движение ползват моторните превозни средства на: Спешна медицинска помощ, Държавна агенция „Национална сигурност“, главните и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи, Народно събрание, Национална служба за охрана, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието, обозначените автомобили на служба „Военна полиция“ към министъра на отбраната, специализирани контролни органи на Агенция „Митници“ при упражняване на определените им по Закона за митниците, служителите по горите при упражняване на определените им по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за рибарството и аквакултурите правомощия и други служби на Министерството на вътрешните работи, определени от министъра на вътрешните работи.

Чл. 3. (1) Моторни превозни средства със специален режим на движение са автомобилите и мотоциклетите, които при движението си подават едновременно светлинен сигнал с пробляскваща синя и/или червена светлина и специален звуков сигнал.

(2) За обозначаване превозните средства със специален режим на движение се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:

  1. синя и/или червена пробляскваща светлина – устройствата се монтират върху тавана на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни;
  2. на моторните превозни средства на МВР, които ползват специален режим на движение и не са обозначени с опознавателни надписи или знаци, синя сигнална лампа да се поставя върху тавана на превозното средство само при изпълнение на конкретни задачи; в тези случаи задължително се включват специален звуков сигнал и светлинен сигнал;
  3. (изм. – ДВ, бр. 80 от 2006 г., в сила от 03.10.2006 г., изм. – ДВ, бр. 30 от 2009 г., в сила от 21.04.2009 г.) на автомобилите и мотоциклетите със специален режим на движение от МВР, НСО и НС се допуска монтиране на устройства за специален светлинен сигнал на достатъчно видимо място на автомобила за осигуряване на по-добра видимост при движение със специален режим на движение.

(3) Специалният режим на движение на моторните превозни средства се използва само при служебна необходимост и във връзка с изпълнението на задачи, произтичащи от спецификата на дейността. lex.bg

 

 

 
Вижте видеоканала ни:


2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here