Людмил Терзиев

 

Кметът на община Хаджидимово Людмил Терзиев отмени две решения и прекрати две обществени поръчки след постъпила жалба в КЗК за нередности в обявленията от „Пиринстройинженеринг“АД. На основание чл.202 от Закона за обществените поръчки Терзиев отмени свое Решение №12 от 16.01. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване на улици на територията на  селата Абланица, Беслен и Теплен и Решение №19 от 25.01.2018 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Благоустрояване и ремонт на улици и принадлежности към тях на територията на община Хаджидимово по две обособени позиции, а именно: „Благоустрояване на улици в гр. Хаджидимово” и „Благоустрояване на улици в селата Тешево и Садово, оспорвани пред КЗК от „Пиринстройинженеринг” АД с управител Стефан Стоев.

Мотивите, с които се оспорва последната процедура на обществената поръчка, са, че те не са били разделени на повече обособени позиции, при наличие на предпоставки за това. За сметка на това са обособени само две позиции с включени отделни обекти, предмет на строителни интервенции, като всеки от тях представлява самостоятелен обект по смисъла на ЗУТ и следва да бъде обособен в отделна позиция. В мотивите се изтъква още, че неразделянето на поръчката на шест отделни обособени позиции ограничава кръга на потенциалните кандидати, тъй като с обединяването на повече от един обект в една позиция изискването за минимален оборот в офертата, попадаща в обхвата на поръчката, е в размер на не по-малко от 132 620 лв. за участие по обособена позиция №1 и не по-малко от 307 575.28 лв. за участие в обособена позиция №2.

По същите причини се отменя и Решение №12.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here